Algemene voorwaarden 

 

1 Boeken van de fotoshoot.

 

1.1 Een boeking van de fotoshoot geschiedt telefonisch, per email of via het contactformulier op de website www.c-photography.nl.

1.2 Bij het boeken van de fotoshoot verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden. Ik raad u aan om de annuleringsvoorwaarden aandachtig door te lezen voor u een reservering maakt. 

 

2 Huisregels en kosten.

 

2.1 De prijzen op www.c-photography.nl zijn exclusief reis- en parkeerkosten. Er wordt 0,45 eurocent per gemaakte kilometer gerekend. De kilometers worden gerekend vanaf postcode 3766 WB Soest. Fotoshoots die in de studio te Huis ter Heide of Soest zelf plaats vinden, worden geen reiskosten gerekend.

 2.2 Indien de klant een fotoshoot boekt, wordt geacht het volledige bedrag voor aanvang van de fotoshoot te voldoen, of contant na afloop van de fotoshoot. Indien de klant een bruidsreportage boekt, wordt een voorschot gevraagd van 50% op de afgesproken prijs. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na de reportage voldaan te worden. 

  

3 Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen.

 

3.1 Na de boeking van de fotoshoot/huur van de studio mag tot 2 weken voor aanvang de boeking kosteloos gewijzigd/geannuleerd worden.

3.2 Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een ernstig voorval kan hier vanaf geweken worden.

 

4 Auteursrechten

 

4.1 De foto’s en andere informatie op www.c-photography.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van C Photography.

4.2 Foto’s uit de reportage mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van beroepsactiveiten. 

4.3 C Photography is en blijft eigenaar van alle foto’s die zijn gemaakt. Wenst de klant dat de foto’s niet gebruikt worden ter promotie van de fotograaf, dan kunnen de fotorechten afgekocht worden voor een eenmalig bedrag van 75 euro. Dit dient voor de fotoshoot bekend te zijn bij C Photography.

 4.4 Verkoop van de foto’s aan derden, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

 

5 Aansprakelijkheid.

 

5.1 C Photography is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de fotoafdrukken als de klant deze zelf af laat drukken. De klant is zelf verantwoordelijk om dit bij een professionele drukker te doen. C Photography kan dit verzorgen.

5.2 Gedurende de fotoshoot kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.

5.3 Klanten die van mening zijn dat geplaatste foto’s door de fotograaf schade berokkenen aan hun persoon, kunnen dit telefonisch of per email onder vermelding van gegronde redenen melden. De foto’s zullen worden verwijderd indien de reden gegrond wordt verklaard.

5.4 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 2 weken na levering van de foto’s worden meegedeeld.

C Photography zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost.

5.5. C Photography is niet aansprakelijk voor foutieve of onduidelijke vermeldingen op de website. Deze zullen direct na constatering worden aangepast.  

 

Privacy statement

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt C Photography persoonsgegevens van klanten. De verwerking van deze gegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat C Photography inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

C Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

 

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

C Photography by Celina Dorrestein, kvk 65002830, BTW NL001904331B24   

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:  

C Photography verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- achternaam
- voornamen
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- factuurnummer

 

C Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die C Photography met betrokkene heeft gesloten;
c. C Photography een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van C Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van C Photography aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel: 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
- facturatie
- afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
- informatie over wijzigen producten en diensten
- marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
- telefonisch contact, e-mailcontact
- uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde verwerkingen: 

C Photography legt bovenstaande gegevens vast met hulp van  kantoorautomatiseringssoftware in haar administratie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

C Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Bewaarduur van persoonsgegevens.

C Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
§ Wettelijke grondslag: C Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
§ Marketingdoeleinden: 1 jaar
§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
§ Telefonisch contact: 1 jaar
§ Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van C Photography of door middel van telefoon of e-mail. C Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website:

C Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door C Photography vastgelegde persoonsgegevens:

C Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met C Photography. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal C Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. C Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt C Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met C Photography of info@c-photography.nl 

 

Intrekken toestemming:

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van C Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit-claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

© C Photography 2024